JAVNI POZIV
Objavljeno: 24.09.2014 10:16
Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputstva o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela šteta od poplava kod privrednih subjekata, broj:02-02-18517/14, od
18.09.2014. godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda– pomoći
namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata
1. Pozivaju se privredni subjekti registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu prema Zakonu o obrtima ili Zakonu o privrednim društvima, koji su tokom majskih poplava imali utvrđenu direktnu štetu, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava iz Federalnog fonda- pomoći namijenjenih za saniranje štete.
2. Pravo na dodjelu sredstava iz tačke 1. ovog Uputstva imaju privredni subjekti:
• registrirani prema Zakonu o obrtu na području Zeničko-dobojskog kantona,
• registrirani prema Zakonu o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine na području Zeničko-dobojskog kantona,
• koji su pretrpjeli štetu od poplava,
• sa 3 i manje od 3 zaposlena lica i
• koji dostave uredne zahtjeve.
3. Iznos finansijskih sredstava koja će biti dodjeljena jednom korisniku jednak je za sve uredne podnosioce zahtjeva i iznosi 2.000,00 KM, a prema rangu koji će biti uspostavljen prema broju zaposlenih lica.
4. Uz Zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava - pomoći, privredni subjekt je dužan dostaviti sljedeće
priloge:
 Obrasci Š-01, Š-02, Š-07 sačinjenih i ovjerenih od strane općinskih Komisija za procjenu štete u skladu sa
Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (original ili ovjerena
kopija),
 Spisak uposlenika na dan 30.03.2014. godine izdat od PIO-a,
 Odobrenje za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o obrtu ili Zakonu o privrednim društvima (original ili
ovjerena kopija),
 Uvjerenje Komercijalne banke da je žiro račun potencijalnog korisnika pomoći aktivan, ne starije od 60 dana u odnosu na dan podnošenja zahtjeva.
5. Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i mišljenje dati će Komisija Ministarstva za privredu u formi integralnog Izvještaja, uz pojedinačne Prijedloge Odluka o dodjeli finansijskih sredstava Federalnog fonda– pomoći po svakom pristiglim urednom zahtjevu, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za dostavu Zahtjeva - aplikacija.
U slučajevima kada Komisija ocjeni da nisu ispunjeni svi uslovi za odobravanje sredstava, tj. kod neurednih zahtjeva,Ministarstvo za privredu će svakom takvom aplikantu dostaviti Obavještenje o odbijanju zahtjeva.
6. Na osnovu Izvještaja Komisije, Ministarstvo za privredu će predložiti Vladi Kantona donošenje Odluke o odobravanju financijskih sredstava Federalnog fonda- pomoći za saniranje dijela direktne štete od poplava, za svaki privredni subjekt pojedinačno.
7. Direktor Fonda potpisat će ugovor sa korisnicima sredstava i predstavnicima općine na čijoj se teritoriji bude vršila dodjela pomoći privrednim subjektima.
8. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja i zahtjeve za odobravanje finansijskih sredstava - pomoći, sa prilozima, privredni subjekti trebaju dostaviti najkasnije 08.10.2014. godine, na adresu:
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za privredu
KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANjE I DODJELU FINANSIJSKIH
SREDSTAVA IZ FEDERALNOG FONDA NAMIJENjENIH SANIRANJU DIJELA TROŠKOVA ŠTETE OD POPLAVA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA
Kučukovići br. 2 72 000 Zenica
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone Ministarstva za privredu:
tel:032/460-720; 460-721;
fax: 032/460-722
e-mail: min.privreda@zdk.ba
web stranica: www.zdk.ba.