PREDSJEDNIK OK ZDK AHMET ALIĆ SUDJELOVAO OKRUGLOM STOLU NA TEMU RAD NA CRNO U OBRTNIŠTVU
Objavljeno: 17.02.2015 08:26

U Sarajevo – dana 6. 2. 2015. godine, u organizaciji Obrtničke komore Federacije BiH održan je Okrugli stol o temi 'Sprječavanje rada na crno u obrtništvu FBiH'. U saradnji sa kantonalnim obrtničkim komorama, te Hrvatskom obrtničkom komorom, obrtnici su zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava i agencija definirali uzroke ovog problema, te predložili daljnje korake koji će doprinijeti smanjenju nelegalnog rada.
Prisutnima su se između ostalih obratili Mensur Bektić, predsjednik Obrtničke komore FBiH, Dragutin Ranogojac, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Sanjin Halimović, kao i veleposlanik Republike Hrvatske u BiH, Nj.E. Ivan Del Vechio.

Nakon diskusije za koju su neki od prisutnih konstatirali da je jedna od kvalitetnijih i sadržajnijih o ovoj temi, usvojen je set zaključaka i preporuka kojima se zajedničkim djelovanjem treba krenuti u rješavanje problema rada na crno.

Prije svega, inicirati kod nadležnih organa na svim nivoima vlasti kako bi se osigurala sredstva u vidu poticaja za zapošljavanje za novog uposlenika u obrtu u trajanju od 6 godina, te zahtjevati kod nadležnih državnih, federalnih i kantonalnih vlada i resornih ministarstava donošenje novih i izmjene postojećih propisa koji se dotiču položaja i statusa obrtničke djelatnosti u FBiH (Zakon o potrošačima BiH, Zakon o radu FBiH, Zakon o kontroli cijena FBiH, Zakon o zaštiti na radu i dr).

"Inicirati kod nadležnih federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa da ulože dodatne napore na identificiranju osoba koje nisu registrirana kod nadležnih općinskih organa kao obrt, a bave se obrtničkom djelatnošću, kao i strožije sankcioniranje takvih osoba, jer to je naša nelojalna konkurencija", istaknuo je još jedan od zaključaka Mensur Bektić, te dodao da će se inicirati kod nadležnih organa predlaganje novih modela socijalnih politika koji bi smanjili stope poreza i doprinosa na plaće uposlenih u obrtu u omjeru od 20 do maksimalno 30 posto.

U konačnici, jedan od također važnih zaključaka jeste nužnost zahtjevanja kod svih općinskih organa u FBiH omogućavanje lakšeg i jednostavnijeg postupka registracije obrtničke djelatnosti.

U ovoj diskusiji sudjelovala je i glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić, te su zanimljiva iskustva iz prakse i sugestije za prevazilaženje ovog problema izložili i Midhat Arifović, direktor Porezne uprave FBiH, Muhamed Paškanović glavni federalni inspektor, Behudin Mašović, rukovoditelj Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo, Igor Kamočaji, direktor Službe za zapošljavanje KS, te Haris Hushić ispred Federalnog zavoda za zapošljavanje.