IZBORNA I REDOVNA SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE ZE-DO KANTONA
Objavljeno: 30.05.2017 13:40ODRŽANA IZBORNA I REDOVNA SKUPŠTINA OBRTNIČKE KOMORE ZE-DO KANTONA

Dana 20.05.2017.god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Privredne Komore ZDK Zenica održana izborna i redovna Skupština sa dnevnim redom:
1. Izbori Obrtničke komore
2. Izvještaj o rezultatima izbora
3. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
5. Izvještaj o radu za 2015.god.
6. Izvještaj o radu OK u 2016.godini sa finansijskim izvještajem
7. Prijedlog plana i programa rada za 2017.godinu
8. Prijedlog finansijskog plana za 2017.godinu
9. Razno


Rezultati izbora za upravna tijela:
PREDSJEDNIK OBRTNIČKE KOMORE
1. Brka Sejid

POTPREDSJEDNICI OBRTNIČKE KOMORE
1. Haračić Šačir
2. Bulbulašić Halim

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
1. Sivro Semir

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE
1. Žepačić Mario
2. Jašarević Kenan

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
1. Dervišagić Faruk

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
1. Mehmedović Mirza
2. Ferzanović Vladimir
3. Dunđer Drago
4. Botić Kenan
5. Smailbegović Samir
6. Čaušević Smajo

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA KOMORE
1. Pašić Semir

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA KOMORE
1. Zahirović Elvir
2. Ševko Hasagić


DELEGATI ZA SKUPŠTINU OBRTNIČKE KOMORE ZE-DO KANTONA


Izborna jedinica Breza
Redovni delegati:
1 Smailbegović Samir
2 Bulbulušić Halim

Zamjenski delegati:
1 Mehmedović Mirza
2. Tuzlić Amila

Izborna jedinica Doboj Jug
Redovni delegati:
1 Muratović Vehid

Zamjenski delegati:
1 Mešić Armin

Izborna jedinica Kakanj
Redovni delegati:
1 Dervišagić Faruk
2 Haračić Šaćir
3 Hasagić Ševko
4 Alispahić Sejada

Zamjenski delegati:
1 Jukić Zlatan
2 Trako Vedrana
3 Mašić Almir
4 Hameli Agron

Izborna jedinica Maglaj
Redovni delegati:
1 Hrnjičić Jasmin
2 Osmanhodžić Almir

Zamjenski delegati:
1 Bubalo Šaban
2 Čamić Enes


Izborna jedinica Olovo
Redovni delegati:
1 Pašalić Senahid

Zamjenski delegati:
1 Karagić Muhamed

Izborna jedinica Tešanj
Redovni delegati:
1 Brka Sejid
2 Roša Senad
3 Čaušević Smajo
4 Đulić Elvir

Zamjenski delegati:
1 Hrvić Nermin
2 Hajrić Zijad
3 Alić Haris
4 Vehab Salih


Izborna jedinica Usora
Redovni delegati:
1 Dragan Bonić

Zamjenski delegati:
1 Baštijanović Pero

Izborna jedinica Vareš
Redovni delegati:
1 Botić Kenan

Zamjenski delegati:
1 Simić Leo


Izborna jedinica Visoko
Redovni delegati:
1 Ferzanović Vladimir
2 Tipura Haris
3 Omerović Edin
4 Sokolović Semir

Zamjenski delegati:
1 Balić Samija
2 Berhamović Elma
3 Hodžić Mirsad
4 Omanović Mehemd

Izborna jedinica Zavidovići
Redovni delegati:
1 Terzić Kemal

Zamjenski delegati:
1 Karabajić Mustafa

Izborna jedinica Zenica
Redovni delegati:
1 Pašić Semir
2 Žepačkić Mario
3 Alispahić Senad
4 Zahirović Elvir
5 Sivro Semir

Zamjenski delegati:
1 Šarić Sejo
2 Tabaković Ermin
3 Merdžić Adis
4 Smajić Refadija
5 Zametica Gržan Aidi

Izborna jedinica Žepče
Redovni delegati:
1 Križanović Bojana
2 Dunđer Drago

Zamjenski delegati:
1 Mehić Senada
2 Barbarić Ivan