NEJASNOĆA OKO UPLATE ČLANARINE OBRTNIČKOJ KOMORI ZDK
Objavljeno: 27.12.2018 12:03
Na velik broj upita da li se članarina Obrtničkim komorama uplaćuje 80% Kantonalnoj a 20% Federalnoj Obrtničkoj komori dajemo pojašnjenje:
Cjelokupna obaveza za članarinu Obrtničkoj Komori uplaćuje se na račun Kantonalne komore a Kantonalna komora pripadajući dio od 20% uplaćuje Federalnoj komori.
Uplatni račun za članarinu Obrtničkoj komori ZE-DO Kantona je:
Ž-R 1604200042487174
Vrsta prihoda 722 567
Osnovica za obračun članarine je 1% osnovice za obračun doprinosa.