Javni poziv za dodjelu veoma povoljnih kreditnih sredstava
Objavljeno: 30.05.2019 11:52

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,

te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu, čine:
− sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos sredstava prema procjeni Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou iznosi cca 350.000,00 KM).
− saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 19.03.2019. godine u iznosu od 700.000,00 KM.
− sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Banke (očekivani iznos sredstava prema procjeni Banke na godišnjem nivou iznosi cca 1.000.000,00 KM).
− odobrena sredstva po Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u iznosu od 2.650.000,00 KM.

Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa:
− odgodom plaćanja („grace“ periodom) do 12 mjeseci, − godišnjom kamatnom stopom u visini 0,7% i − naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,5%.

Naprijed navedene troškove snosi korisnik sredstava. Naplaćena redovna kamata i naknada za obradu kredita predstavljaju prihod Banke za komisioni posao. Naknada za obradu kredita se plaća unaprijed iz odobrenih kreditnih sredstava korisnika u visini 0,5%. Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24, a maksimalno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. U broj anuiteta se ne uračunava „grace“ period. Početak povrata kredita, dinamika vraćanja, kao i drugi bitni elementi kredita bit će definisani ugovorom koji korisnik kredita sklapa sa Bankom. Dodijeljena sredstva isključivo će se isplaćivati na račune korisnika kredita kod Banke, čime će se omogućiti i kontrola utroška dodijeljenih sredstava. Sredstva za provođenje Programa odobravati će se u visini novčanih sredstava, na način kako je to dato u Tabeli 1. Najniži iznos kreditnih sredstava koji se dodjeljuje privrednim društvima, iznosit će 100.000,00 KM, dok će najviši iznos biti 500.000,00 KM.

Dodatne infomacije mozete naci na linkovima koji slijede:

Javni poziv
JAVNI POZIV

Program
PROGRAM 2019

Zahtjev
I Z J A V A o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima